Privatumo politika

Ši Privatumo politika („Privatumo politika“) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums naudojantis www.SkelbiuPlius.lt  interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija. Ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės / gaunate prieigą prie jų Skelbiuplius.lt nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.
Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Skelbiuplius.lt paslaugomis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi MB „Estetukas“ interneto svetaine ar mobiliąja aplikacija turite patvirtinti, kad perskaitėte ir supratote šią Privatumo politiką.
Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti Skelbiuplius.lt interneto svetaine ir (arba) mobiliąja aplikacija.

Bendrosios nuostatos

1. Skelbiuplius.lt tvarko ir administruoja MB „Estetukas”, į.k. 3xxxxxx, buveinės adresas ------, PVM mokėtojo kodas LT--------, registruota LR Juridinių asmenų registre.

2. Tvarkydami Vartotojo asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – „ADTAĮ“), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – „ERĮ“) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

3.MB „Estetukas” gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Tiekėjo svetainės Skelbiupliuslius.lt (toliau - Svetainė) Vartotojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

4. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Tiekėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

5. Naudodamiesi Tiekėjo Svetainėmis, taip pat užsisakydami / naudodamiesi Tiekėjo paslaugomis bei suteikdami Tiekėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Vartotojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi arba talpindami skelbimą vienoje iš Svetainių/klientų sistemoje prie teksto su nuoroda „susipažinau ir sutinku“ pažymi „varnelę“. Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.

6. Naudojamos sąvokos:

6.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

6.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Tiekėjo klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Tiekėjo.

6.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

6.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

6.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

6.6. Duomenų valdytojas - MB „Estetukas”, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas --------------, registruota buveinė ---------------, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

6.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukai - įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

6.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

6.9. Sisteminis pranešimas – tai pranešimai siunčiami el.paštu ir/arba telefonu ir /arba pranešimu naršyklėje, kurie susiję su Vartotojo talpinamu skelbimu. Pvz.: informavimas apie sėkmingą skelbimo apmokėjimą, skelbimų statistiką, skelbimo ir paslaugų galiojimo pabaigą, slaptažodžio priminimas, priminimas apie nebaigtą skelbimo talpinimo veiksmą ir pan.

Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

7. Tiekėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų užsakymo apdorojimui ir administravimui, Tiekėjo klientų identifikavimui, Tiekėjo informacinėse sistemose, registruojantis vienoje iš mūsų Svetainių bei prisijungiant prie savo sukurtos paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis užsakytos paslaugos vykdymo, trikdžių šalinimo tikslais, siekiant užtikrinti tinkamą mūsų ir mūsų Klientų teisių gynimą, jeigu jos būtų pažeistos ir reikėtų nustatyti atsakingą asmenį, tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).

8. Vartotojas supranta ir sutinka, kad tretieji Asmenys gali prieiti prie Asmens duomenų, juos peržiūrėti ir kopijuoti (pavyzdžiui kontaktiniai duomenys Skelbimuose). Taip pat Vartotojas, patalpinęs Skelbimą, suteikia teisę suinteresuotiems asmenims susisiekti su juo telefonu, el. paštu, SMS žinute, pranešimu interneto naršyklėje, mobilioje programėlėje.

9. Tiekėjas neturi tikslo saugoti pasenusių, neaktualių Vartotojo Asmens duomenų. Tokia informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.).

Kaip tvarkome Jūsų duomenis?

10. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas perteklinių duomenų rinkimo ir sukauptų duomenų mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugasdinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

11. Pateikdamas Asmens duomenis Vartotojas suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis taip kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.

12. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis ir prisijungiant Svetainėje bus fiksuojamas Vartotojo kompiuterio IP adresas, prisijungimo prie sistemos data ir laikas.

13. Vartotojas supranta ir sutinka gauti sisteminius pranešimus. Sisteminiai pranešimai yra neatsiejama skelbimų ir Vartotojo registracijos dalis. Be sisteminių pranešimų Tiekėjas negalėtų užtikrinti Vartotojo užsakytų paslaugų tinkamo veikimo.

14. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui aktualius, įdomius pasiūlymus ar suteikti paslaugas.

Kokius Jūsų asmens duomenis renkame bei kiek juos saugome?

15. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas mūsų Svetainėse arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka, logotipas, įmonės rekvizitai, skype vardas, duomenys, susiję mūsų suteiktomis/teikiamomis paslaugomis, pvz., skelbimo įkėlimo detalės, prenumeratos užsakymo informacija (parametrai, pagal kuriuos buvo sudaryta paieška), sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.

16. Jums registruojantis ir jungiantis prie Svetainės per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, gaunami ir tvarkomi tik viešai prieinami Jūsų profilio duomenys: „Facebook“ vartotojo ID, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Bet kuriuo metu galite atsieti savo „Facebook“ paskyrą Svetainėje, skiltyje „Nustatymai“. Jei prisijungiate prie Svetainės per savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, jūs suteikiate „Facebook“ leidimą pasidalinti Jūsų paskyros informacija – šiuo atveju gautų duomenų šaltinis yra „Facebook“.

17. Jums užsakant mokamas paslaugas, asmens duomenis (vardas, pavardė, sąskaitos numeris, operacijos data, ir suma, mokėjimo paskirtis) gauname iš Jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą, atsižvelgiant į tai, kokį atsiskaitymo už paslaugas būdą pasirinksite. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas: sudarytas sandoris.

18. Apskaitos dokumentai ir juose nurodyti asmens duomenys saugomi tą laikotarpį, kuris privalomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus (šiuo metu ūkines operacijas patvirtinantys dokumentai, vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, privalo būti saugomi 10 metų. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, dokumentai sunaikinami); kiti 15-17 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (kol teikiamos svetainėje užsakytos paslaugos) ir vėliau 5 (penkis) metus nuo šio laikotarpio pabaigos.

19. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi, užsakydami paslaugas ar gaudami sąskaitas-faktūras už suteiktas (užsakytas) paslaugas vienoje iš mūsų Svetainių, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie vienos iš mūsų Svetainių: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų užsakymo istoriją, skelbimų archyvai, užklausų istorijos, nustatymai dėl pranešimų gavimo, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

20. 19 punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugos užsakymo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

Informacijos apsaugos priemonės

21.  Tiekėjas Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

22. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Vartotojų prisijungimo duomenis. Mokėjimo duomenys, mokėjimo kortelių numeriai, kuriais naudojamasi mokamoms paslaugoms apmokėti yra specialiai koduojami.

23. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus valdomi ir tvarkomi Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų (pvz.  juos gali tvarkyti mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų). Tokiu atveju atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos. Kadangi Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas negali garantuoti Vartotojo perduodamos informacijos visiško saugumo. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Svetainėje pateikiamas skelbimų turinys ir kita informacija (forumo įrašai ir pan.), kuri pagal Tinklapio taisykles ir šią Privatumo politiką yra skirta viešai skelbti, yra laisvai prieinama internete ir dėl to gali būti įtraukiama į išorinių paieškos sistemų rezultatus bei matoma asmenims ir už ES ribų.

Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

24.  Jūs turite teisę susipažinti su mūsų turimais Jūsų Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi ir ar visi Jūsų Asmens duomenys yra išsamūs bei teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus el. paštu----------- iš elektroninio pašto adreso, kurį nurodėte registracijos. Telefonu tokios informacijos neteikiame.

25. Jūs taip pat turite teisę:

25.1. pateikę mums prašymą raštu ar elektroniniu paštu reikalauti sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

25.2. sužinoti kokius duomenis apie jus mes tvarkome;

25.3. būti pamirštiems, reikalauti, kad mes sunaikintumėme apie jus tvarkomus duomenis;

25.4. reikalauti, kad apie jus tvarkomus duomenis perkeltumėme kitam asmens duomenų valdytojui;

25.5. nesutikdami su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų Asmens duomenys;

25.6. iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

26. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus. Atsakymas Jums bus pateiktas raštu.

27. Naudodamiesi mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti Jūsų užsakytą paslaugą vienoje iš mūsų internetinių Svetainių. Jūs iš anksto sutinkate, kad jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveriuose, vidinėse/išorinėse sistemose, debesyse tiek, kiek tai yra būtina, vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais.

28. Atsakymus į Vartotojo paklausimus apie Asmeninius duomenis Tiekėjas pateiks ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Vartotojui priimtina forma. Atsakymas Vartotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per šešis mėnesius.

29. Tiekėjas nepateiks Asmens duomenų jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą Vartotoją, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais, ribojančiais duomenų atskleidimą Vartotojui.

30. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt

Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?

31. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Elektroninių ryšių įstatymu, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes pasiliekame sau teisę siųsti su Jūsų užsakytomis paslaugomis susijusią informaciją el. paštu ir (arba) teirautis dėl esamų užsakytos paslaugos kokybės.

32. Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, Vartotojo kompiuterio IP adresas.

33. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

34. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku--------, paskambinus Tiekėjui kontaktuose nurodytu telefonu. Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutrauks Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

35. Tiekėjo darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo susitarimo, kuris įmonėje pasirašomas su kiekvienu dirbančiu darbuotoju, priklausomai nuo to, kokius duomenis darbuotojas tvarko.

36. Jūsų pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

36.1. jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

36.2. teisėsaugos institucijoms, valstybinėms institucijoms bei įstaigoms, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, kai yra poreikis apsaugoti mūsų, Jūsų, ar kitų asmenų teisėtus interesus;

36.3. duomenų tvarkytojams, kurie Tiekėjui teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Tiekėjo vardu ir Tiekėjo ar Jūsų naudai (IT ar debesijos paslaugas teikiančiai įmonei, telekomunikacijos bendrovėms, bankams, elektroninių pinigų įstaigoms ir pan.). Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.

36.4. Kiek tai bus reikalinga „Estetukas“ teisėtam interesui užtikrinti, Jūsų asmens duomenis galime pateikti teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams ir pan.

Slapukų naudojimas

37. Mes naudojamės slapukais siekdami užtikrinti patogų ir efektyvų naršymą mūsų interneto Svetainėse.

38. Daugelis naršyklių automatiškai priima slapukus. Vartotojas gali peržiūrėti įrašytus slapukus savo naršyklėje. Taip pat Vartotojas gali atšaukti sutikimą naudotis slapukais, pakeisdami nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus naršyklėje. Tokiu atveju, kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti, pavyzdžiui, išsaugotų skelbimų ir išsaugotų paieškų skiltys. 

39. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Vartotojas naudojasi Svetaine, prisijungimo duomenys, kalbos nustatymai. Slapukai suteikia galimybę Svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to teikti informaciją Svetainės administratoriams statistikos ar marketingo tikslais.

40. Slapukus Vartotojui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminę informaciją rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skydelius, kurie turėtų būti įdomūs Vartotojui ir atitikti Vartotojo interesus.

41. Slapukais gaunamą informaciją Tiekėjas naudoja tokiais tikslais:

41.1. Identifikuoti grįžtančius, registruotus Vartotojus siekiant patogiau suteikti tokiems Vartotojams jų užsakytą turinį ar paslaugas.

41.2. Vartotojo vartojimo įpročių stebėsenai siekiant pateikti Vartotojui aktualų turinį.

41.3. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.

42. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

42.1. Techniniai slapukai yra būtini tam, kad Vartotojas galėtų naršyti Svetainėje, naudotis įvairiomis funkcijomis. Be šių slapukų Vartotojas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;

42.2. Funkciniai slapukai leidžia Svetainei įsiminti Vartotojo įvestą informaciją (pvz. prisijungimo duomenis) ir taip palengvinti Vartotojo naudojimasi Svetaine ir suteikti geresnę Vartotojų patirtį.

42.3. Analitiniai slapukai naudojami Vartotojų elgsenos Svetainėje statistinei analizei parengti. Tiekėjas šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams.

42.4. Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti Vartotojui paslaugas, kurios galėtų dominti Vartotoją ar pasiūlyti panašų turinį, kurį Vartotojas jau žiūrėjo.

42.5. Trečiųjų šalių slapukai leidžia Vartotojui matyti reklaminius skydelius su aktualiais pasiūlymais. Tiekėjas neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama.

42.6. Socialinių tinklų slapukai yra būtini norint panaudoti Svetainės informaciją socialinio profilio paskyroje (pvz. norint pasidalinti savo paskyroje skelbimu arba išreikšti patikimą).

43. Vartotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą užėjęs į Svetainę, susipažinęs su informaciniu pranešimu apie slapukų naudojimą ir paspaudęs „Sutinku“ mygtuką. Taip pat sutikimas dėl slapukų duodamas kai Vartotojas atlieka registraciją Svetainėje. Jei Vartotojo naršyklė priima slapukus ir Vartotojas jų neištrina ir/ar nepakeičia, tai taip pat reiškia sutikimą dėl slapukų naudojimo.

44. Vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 3 (tris) metus.

45. Vartotojas gali pasirinkti ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus.

46. Nepažeisdamas teisės aktų Tiekėjas gali apjungti informaciją gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz. statistine informacija apie užsakomas paslaugas).

47. Tretieji asmenys reklamos tikslais gali rinkti Vartotojo informaciją. Detaliau apie trečiųjų asmenų renkamus slapukus Vartotojas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Tiekėjas neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams.

48. Mūsų tinklalapiuose naudojami slapukai:

Svetainės slapukai

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGaliojacookieconsent_statusPasirinkimasSlapuku patvirtinimo pasirinkimo saugojimas1 metus

Google žemėlapiai

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGaliojaSID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREFĮvairūs unikalūs kintamieji, apart PREF, kuris saugo jūsų pasirinkimus, pvz.: priartinimo lygis.Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Google žemėlapis. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus. Šie slapukai renka informacija apie Google žemėlapių vartotojų elgseną.Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Google žemėlapis.

Youtube

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGaliojaSID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, YSC, GPS, demographics, VISITOR_INFO1_LIVEĮvairūs unikalūs indentifikatoriai, taip pat prisijungimų informacija, kuri gali būti susijus su Google paskyra.Google priskiria slapukus bet kuriame puslapyje, kuriame naudojamas Youtube vaizdo įrašai. Mes neturime galimybės kontroliuoti Google slapukus., Šie slapukai renka informacija apie YouTube vartotojų skaičių ir elgseną, taip pat informaciją, kurie sieja jūsų apsilankymą mūsų svetainėje su Google paskyra prie kurios esate prisijungęs. Informacija apie jūsų apsilankymą mūsų svetainėje, įskaitant IP adresas, gali būti perduotas ir patalpintas Google serveriuose JAV. Šis slapukas asmeniškai jūsų neidentifikuoja, nebent jūs esate prisijungęs prie Google paskyros, tuomet identifikuojama paskyra..Daugumų slapukų galioja 10 metų po apsilankymo puslapyje, kuriame yra Youtube vaizdo įrašai. Tačiau daugelis jų pasibaigia anksčiau.

Google analytics

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGaliojaOTZ
Google Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra ir Google+ mygtukui.6 mėnesius__utmt_UA-XXX
Google Analytics: slapukas reikalingas sąsajai su Google Analytics paskyra.6 mėnesius__utmzPirmo apsilankymo data, paskutinio apsilankymo data, kiekis.Google Analytics: sekamas skaičius kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje nuo slapuko sukūrimo.6 mėnesius__utma
Google Analytics: saugoma informacija iš kur vartotojas atėjo, kokį paieškos variklį naudojo, kokią nuorodą spaudė, koks raktažodis buvo panaudotas.2 metus__utmb, __utmc
Google Analytics: saugoma informacija kiek truko vartotojo lankymasis svetainėje. __utmb - prisijungimas, __utmc - atsijungimas nuo svetainės.__utmb - 30 minučių, __utmc - 1 sesiją._gaTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDGoogle Analytics: atskiria vartotojus2 metus_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-XSkaičiusGoogle Analytics integruotas su Google Tag manager ir Doubleclick kampanija. Slapukas reikalingas Google Analytics veikimui.1 dieną_gidTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDGoogle Analytics: atskiria vartotojus1 dieną_gatSkaičiusGoogle Analytics: naudojamas norint padidinti užklausų greitį1 minutę

Trečiosios šalys

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGalioja1P_JARTrumpas atsitiktinai sugeneruotas IDŠie slapukai naudojami rinkti svetainės statistikas ir sekti konversijų kiekius.1 savaitęSIDCC
Apsaugos slapukas padedantis apsaugoti vartotojų informaciją nuo neautoritizuotos prieigos.1 dienąIDE, test_cookie
Šie slapukai priskirti trečiųjų šalių (DoubleClick) yra naudojami tiekti jums aktualias reklamas svetainėje.2 metus

LinkedIn

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGaliojalidc, bcookie, bscookieNaršyklės IDNaudojamas LinkedIn dalinimosi mygtukui.1 metusvisit, sl, sdsc, liap, li_at, lang, _lipt
Slapukai naudojami sąsajai su LinkedIn platforma.1 metus

Facebook

PavadinimasSaugoma informacijaPaskirtisGaliojaact,c_user,datr,fr,pl,presence,sb,wd,xs
Slapukai naudojami sąsajai su Facebook platforma ir su vartotojo paskyra jei vartotojas prisijungęs prie Facebook.1 metus

Atgal į viršų